Đổi mới quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về QHXD

Mở đầu Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được các nước tiên tiến trên thế giới xây dựng và áp dụng từ lâu, tại Việt Nam, vào những năm 60 của thế kỷ XX, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đã được hình thành dựa trên hệ thống các tiêu chuẩn nước ngoài chủ yếu là các tiêu chuẩn được dịch hoặc xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn của Liên Xô cũ. Cho đến trước những năm 90 của thế kỷ XX, chưa hình thành khái niệm Quy chuẩn kỹ thuật trong hệ thống văn bản pháp quy, hệ thống Tiêu chuẩn kỹ thuật chính là công cụ để quản lý và có hiệu lực “bắt buộc áp dụng” tương tự ý nghĩa của khái niệm Quy chuẩn kỹ thuật.

Sang thời kỳ đổi mới, từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX, bắt đầu có sự phân biệt về hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn kỹ thuật và chính
thức từ năm 2006, sau khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, đã có sự phân biệt
rõ ràng về Tiêu chuẩn kỹ thuật và Quy chuẩn kỹ thuật, theo đó:

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật là: Các quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 • Quy chuẩn kỹ thuật là: Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dung và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

Sau khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời, hệ thống Tiêu chuẩn kỹ thuật và Quy chuẩn kỹthuật ngành Xây dựng có sự phát triển mạnh mẽ,ngoài các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn được chuyển đổi từ hệ thống trước đây còn xuất hiện thêm nhiều Tiêu chuẩn, Quy chuẩn mới được xây dựng căn cứ trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn nước ngoài (Mỹ, Úc, châu Âu…). Mặc dù vậy, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, bản thân hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cũ cũng còn chưa được chuyển đổi đầy đủ dẫn đến những lỗ hổng trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, cũng như những khiếm khuyết trong bản thân từng quy chuẩn, tiêu chuẩn cần được nhanh chóng khắc phục.
I. Thực trạng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và HTKT đô thị
Để phục vụ cho cộng tác quản lý ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng và ban hành hang loạt các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc gia, Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý được chia thành nhiều nhóm: Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực kiến trúc, lĩnh vực kết cấu, lĩnh vực vật liệu, lĩnh vực công nghệ…. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật trong hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam đã bao trùm lên hầu hết các khía cạnh. Tuy nhiên, cấu trúc cụ thể của từng phần còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Nội dung của nhiều tiêu chuẩn đã lạc hậu. Nhiều tiêu chuẩn có nội dung như một văn bản pháp quy, bao gồm cả các quy định mang tính hành chính. Trong khi đó, hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động xây dựng đang dần dần được hoàn thiện như Luật Xây dựng, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Nhà ở, Luật Bất động sản... Điều này đã làm cho nội dung của một số quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật không còn phù hợp, cần phải soát xét, bổ sung hoặc thay thế.

Tính đến đầu năm 2016, số Quy chuấn kỹ thuật Quốc gia được Bộ Xây dựng ban hành vẫn còn hiệu lực là 16 Quy chuẩn cùng hàng ngàn tiêu chuẩn quốc gia khác trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó riêng lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật có thể kể đến các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia như: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (QCVN 02:2009/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2010/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (QCVN 08:2009/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn QCVN 14:2009/BXD, các tiêu chuẩn chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang…) và đặc biệt là tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị (TCVN 4449-1987)...

Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Quy hoạch xây dựng hiện tại chủ yếu được xây dựng bằng cách rà soát và chuyển đổi các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng trước đây. Các tiêu chuẩn này có thể có hoặc không được sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Một số lĩnh vực mới cũng đã và đang được nghiên cứu và ban hành như: nhà cao tầng, công trình ngầm, tiết kiệm năng lượng, an toàn sinh mạng, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, công trình xanh. Nhìn chung về mặt hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật về bố cục và cách thể hiện đã tiếp cận, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và nhiều nước trên thế giới,tuy nhiên do chưa có một kế hoạch tổng thể nên các nội dung các Quy chuẩn này còn có những trùng lặp, thậm chí mâu thuẫn, các vấn đề này đã dần được nhận ra và đã được chỉnh sửa hoặc có kế hoạch chỉnh sửa thông qua các dự án rà soát, chỉnh sửa các Quy chuẩn hiện nay.

Đối với hệ thống TCVN lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, các tiêu chuẩn hiện nay rất nhiều bộ không còn phù hợp với những quy định mới trong Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009... về cả nội dung và quy trình; Các tiêu chuẩn lĩnh vực quy hoạch được biên soạn từ lâu, nguồn tài liệu tham khảo chính là hệ thống tiêu chuẩn của Liên Xô được xây dựng từ trước những năm 80 nên cũng không còn phù hợp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong khi đó hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng có nhiều nội dung cần phải thay đổi phù hợp với hệ thống quy định hiện hành cũng như thực tế công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành hiện nay. Ngoài ra, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ra, quy chuẩn địa phương và tiêu chuẩn cơ sở cũng chưa được thực sự được quan tâm, xây dựng. Cụ thể là trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật chưa có quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn cơ sở nào được ban hành, ngoại trừ thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch Kiến trúc cho 4 quận nội thành. Các cơ quan quản lý địa phương, các cơ quan nghiên cứu khoa học khác chưa có xu hướng xây dựng các quy chuẩn địa phương hay tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng trên địa bàn hoặc nội bộ. Tuy nhiên, một số mầm mống ban đầu của các tiêu chuẩn cơ sở đã được hình thành qua các Hướng dẫn kỹ thuật, Sổ tay thiết kế do các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Xây dựng đã được ban hành.

Dựa trên kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Xây dựng về việc áp dụng các QCVN, TCVN và kiểm tra thực tế công tác lập quy hoạch xây dựng và nội dung các đồ án quy hoạch hiện nay, có thể thấy rằng:

 • Về cơ bản các đồ án, dự án đã được lập, thẩm định và phê duyệt,thiết kế và xây dựng tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng tại thời điểm thực hiện đồ án, dự án. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư xây dựng, trong thuyết minh còn nhiều công trình chưa được quy định về cấp công trình, tuổi thọ (niên hạn sử dụng), bậc chịu lửa của công trình, vệc này liên quan đến lựa chọn các yêu cầu kỹ thuật, thông số phụ vụ tính toán trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án khi triển khai thiết kế xây dựng.
 • Một số đồ án, dự án có đầy đủ danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, tuy nhiên trong nội dung lại không sử dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đã được nêu. Ngoài ra trong danh mục đó nhiều quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn là các tiêu chuẩn cũ đã được thay thế hoặc hủy bỏ.
 • Các số liệu điều kiện tự nhiên sử dụng trong công tác xây dựng chủ yếu lấy từ các tiêu chuẩn Việt Nam về cơ bản phù hợp với QCVN 02:2010/BXD. Tuy nhiên, một số đồ án quy hoạch còn sử dụng các số liệu điều kiện tự nhiên khá cũ không còn phù hợp theo QCVN 02:2010/BXD.
 • Các nội dung về đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng, các nội dung về đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khỏe cho người sử dụng, an toàn cháy cho nhà và công trình đã được các dự án quan tâm và đưa vào trong nội dung nghiên cứu nhưng chưa được triệt để, nhiều nội dung vẫn chưa thực sự tuân theo quy chuẩn: Đặc biệt là các nội dung về tiếp cận cho người tàn tật và phòng cháy. Trong công tác quy hoạch xây dựng các nội dung này chủ yếu tập trung vào công tác phòng cháy chống cháy, chưa có nhiều nghiên cứu để áp dụng quy chuẩn về việc đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng trong quy hoạch xây dựng (kể cả trong các đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị) Tại nhiều địa phương, các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư chưa cập nhật được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành.
 • Trước khi nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở Xây dựng khi thẩm định thiết kế chỉ đưa ra các lưu ý cho các chủ đầu tư về danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án, đồ án. Còn hiện nay, việc yêu cầu tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được đảm bảo chặt chẽ hơn.
 • Một số nội dung trong tiêu chuẩn và cả Quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế hầu như không được sử dụng vì không có công cụ để kiểm tra, đo lường hoặc không thực sự có ảnh hưởng hay tác động gì đến quá trình quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành, hoặc thuộc phạm trù của các mối quan hệ dân sự được quy định bằng hệ thống văn bản ngoài nội dung kỹ thuật.

II. Định hướng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn là thước đo kỹ thuật cần thiết đặc biệt là tại các nước đang phát triển để phục vụ cho công tác quản lý phát triển đô thị. Để hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực lĩnh vực quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật được áp dụng rộng và có hiệu quả hơn trong thực tiễn, việc quy hoạch cần phải dựa trên một số những quan điểm sau:

 • Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phải đồng bộ về mức độ bao phủ trong từng nhóm vấn đề, số lượng và loại hình văn bản (quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật). Các quy chuẩn, tiêu chuẩn phải được lập tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ bản của con người với không gian sống.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn khi sửa đổi, bổ sung trong quá trình soát xét hay biên soạn mới cần đảm bảo sự phù hợp lẫn nhau. Ví dụ như các chỉ tiêu quy hoạch phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế công trình, tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc phải phù hợp với tiêu chuẩn kết cấu và thiết kế hệ thống kỹ thuật...
 • Cần dựa vào hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật hiện hành để rà soát, bổ sung, sửa đổi và biên soạn mới. Bổ sung các đối tượng tiêu chuẩn hóa chưa có hoặc có nhưng chưa được sắp xếp vào khung phân loại làm cơ sở cho việc quy hoạch.
 • Dành ưu tiên và xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội, ứng phó với các thách thức toàn cầu của thế kỷ 21 như biến đổi khí hậu và nước biển dâng; công trình xanh; tòa nhà thông minh, phát triển bền vững...
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn phải tiếp cận được với trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phải đạt trình độ khoa học và công nghệ ngang bằng với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước tiên tiến trong khu vực và có mức độ hài hoà cao với các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. Tăng cường chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài thành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đồng thời tiếp tục soát xét, thay thế các tiêu chuẩn lạc hậu, không còn phù hợp.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn phải được xây dựng phù hợp với các hướng dẫn và phương pháp luận theo các nguyên tắc mới nhất của ISO/IEC về cấu trúc, thể hiện nội dung và trình bày nhằm đẩy nhanh quá trình chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài và tạo tiền đề để Việt Nam dễ dàng tham khảo và tham gia vào quy trình xây dựng các tiêu chuẩn đó trong thời gian tới.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn được biên soạn theo phương pháp tính năng và có tính mở với những đặc điểm sau: Minh bạch (công khai trong hội họp, thảo luận các vấn đề kỹ thuật và ra quyết định); Thích ứng (quá trình tiêu chuẩn hóa phải bắt đầu dựa vào phân tích nhu cầu, đảm bảo tính truy cập dễ dàng và đa ngôn ngữ); Bình đẳng và đồng thuận (công bằng đối với mọi người tham gia); Dễ dàng tiếp cận.
 • Đẩy mạnh sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực, quốc gia và các thành viên ISO. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong mọi mặt của hoạt động kinh tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong chính sách chất lượng quốc gia.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị phải đảm bảo tính linh hoạt trong áp dụng và đáp ứng, giải quyết được những vấn đề nổi bật trong công tác quản lý phát triển đô thị như: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất; Bảo vệ môi trường sống đô thị; Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng các vấn đề thực tế khác của đô thị Việt Nam đang vướng mắc như: Ngập lụt, ùn tắc giao thông, cảnh quan lộn xôn, an toàn trong phòng chống cháy nổ. Do vậy, trong thời gian tới các hướng đề xuất nhằm đổi mới hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị là:
 • Tăng cường hệ thống quy chuẩn của địa phương: Với đặc thù về vùng miền, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, các cấu trúc đô thị khác nhau yêu cầu phủ kín mọi vấn đề bằng các Quy chuẩn quốc gia là khó thực hiện. Việc ban hành các quy chuẩn địa phương để giải quyết các vấn đề mang tính đặc thù vùng miền là rất cần thiết. Điều này đã được quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điều 27).Tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nền tảng của Quy chuẩn, tiêu chuẩn: Quy chuẩn trong công tác QHXD có đặc thù khác biệt với các quy chuẩn khác. Trong khi các quy chuẩn ngành khác thuần túy về tính kỹ thuật thì quy chuẩn về QHXD lại yêu cầu tính đa dạng, cần tích hợp kỹ thuật với các vấn đề xã hội, quản lý... Do vậy, xây dựng Quy chuẩn cần đặt trọng tâm vào ba yếu tố: An toàn - Môi trường – Tiện ích xã hội.
 • Ưu tiên cho công tác nghiên cứu khoa học để đưa ra các thông số kỹ thuật mới: Với quá trình dịch, biên soạn và vận dụng các thông số kỹ thuật trong quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện nay có nhiều nội dung đã lạc hậu. Việc thay đổi các thông số kỹ thuật nêu trên cần phải có cơ sở khoa học vững chắc bằng các các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Do vậy, đầu tư cho công tác NCKH để đưa ra các thông số kỹ thuật mới là rất cần thiết.
 • Đơn giản hóa, minh bạch hóa: Quy chuẩn về quy hoạch do tính đặc thù nên có tính chất của một văn bản pháp quy. Do vậy, cấu trúc quy chuẩn cần linh hoạt, tiện tra cứu, áp dụng. Đặc biệt, cần đơn giản và thể hiện tính minh bạch, không gây hiểu lầm, không tạo kẽ hở để vận dụng diễn giải quy chuẩn theo các chiều hướng khác.
 • Thực hiện soát xét, sửa đổi theo định kỳ: Các quy chuẩn hiện hành cần được soát xét, sửa đổi định kỳ hàng năm. Việc này cần thiết vì thực tiễn các hoạt động phát triển đô thị và xây dựng luôn biến động. Cần có những quy định kỹ thuật thích ứng ngay với thực tiễn. Nếu để hệ thống quy chuẩn trong một thời gian dài có nhiều biến động mới sửa đổi sẽ gặp nhiều khó khăn.

III. Kết luận – Kiến nghị
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật cùng với việc tham khảo hệ thống các tiêu chuẩn lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật của một số nước trên thế giới, đề xuất triền khai chỉnh sửa, bổ sung nội dung và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện có đảm bảo sự thống nhất giữa các quy chuẩn, tiêu chuẩn với nhau, tránh các quy định chồng chéo giữa các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đảm bảo đúng tính chất của quy chuẩn, tiêu chuẩn và đảm bảo sự phù hợp với thực tế Việt Nam. Cụ thể là rà soát và ban hành sớm các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng và về Hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời xây dựng bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết kế Quy hoạch cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị… (dựa trên TCVN 4449-1987 và một số TCVN khác).

Tăng cường trách nhiệm địa phương trong việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn địa phương. Điều này đã được quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điều 27). Việc xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn địa phương còn góp phần đảm bảo sự phù hợp với những đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương (một yếu tố rất quan trong trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Soát xét theo định kỳ các Quy chuẩn hiện hành (gồm 16 Quy chuẩn kỹ thuật) để thay thế Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành năm 1996-1997. Đối với Quy chuẩn QCXDVN 01:2008, việc áp dụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất từ các cơ quan quản lý địa phương. Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/ BXD đang được triển khai rà soát, hiệu chỉnh trên cơ sở giải quyết các vội dung bất cập do địa phương phản hồi. Tuy nhiên để đưa ra thông số kỹ thuật chuẩn cần có sự nghiên cứu công phu với các phương pháp:

 • Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồ án nước ngoài để thamchiếu.
 • Nghiên cứu thực tiễn tại các khu vực đã xây dựng tại Việt Nam.
 • Lập thử các sơ đồ, mô hình trên máy để kiểm chứng.
 • Đưa ra kết luận về thông số.
(Nguồn:Ths.KTS. Nguyễn Thành Hưng - Tạp chí quy hoạch (Số 82))
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website