Giới thiệu

Phòng Quản lý
Khoa học kỹ thuật

Thông tin phòng ban

ĐT:  04.22210888 (máy lẻ: 406, 407, 408)

Vị trí, chức năng:

             Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật là phòng nghiệp vụ thuộc viện, đầu mối tham mưu cho Viện trưởng, lãnh đạo Viện trong các hoạt động tham gia quản lý nhà nước, công tác NCKH, giám sát chất lượng các sản phẩm NCKH, các dự án quy hoạch… và một số công tác khác do Viện trưởng phân công. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ :

1. Trong công tác quản lý KHKT gồm:

            + Chủ trì công tác kiểm tra, giám sát chất lượng phẩm theo các quy định pháp luật.

            + Chủ trì xây dựng quy trình giám sát chuyên môn, chất lượng sản phẩm.

            + Thường trực Hội đồng KHKT Viện;

            + Chủ trì xây dựng các định hướng chiến lược Viện trong lĩnh vực chuyên môn, đổi mới công tác lập quy hoạch

            + Chủ trì ứng dụng, chuyển giao các kết quả NCKH vào hoạt động chuyên môn.

2. Tham gia công tác quản lý nhà nước:

            + Chủ trì việc góp ý, tham gia xây dựng văn bản pháp luật, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn

            + Tham gia các hoạt động quản lý nhà nước khác theo yêu cầu của lãnh đạo Viện.           

            + Tham gia triển khai các đề tài NCKH, các nhiệm vụ trọng điểm khác theo phân công của lãnh đạo Viện. Tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ.

            + Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác NCKH, nhiệm vụ thường xuyên, sự nghiệp kinh tế, đồ án quy hoạch Bộ giao và các nhiệm vụ trọng điểm khác theo phân công của lãnh đạo Viện.

3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sản phẩm chuyên môn:

            + Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, sản phẩm chuyên môn của Viện

            + Đầu mối khai thác, phổ biến các sản phẩm lưu trữ, các sản phẩm khác phục vụ công tác chuyên môn của Viện  

4. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của đơn vị theo quy định.

5. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.