Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thông tin phòng ban

Vị trí chức năng:

Phòng Tổ chức-Hành chính là phòng nghiệp vụ thuộc Viện có các chức năng sau:

- Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo mật, công tác pháp chế và thanh tra;

- Tham mưu giúp Viện trưởng và ban lãnh đạo Viện trong việc tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện đã được phê duyệt và phục vụ các hoạt động của Viện; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thư viện, quản trị, bảo vệ, y tế, phòng cháy chữa cháy.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự

1.1. Tham mưu và giúp Viện trưởng trong công tác quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, vị trí việc làm của Viện; thực hiện công tác về tổ chức, nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức của các đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của Viện; đề xuất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các đơn vị, phòng ban trong Viện;

1.2. Chủ trì nghiên cứu, biên soạn các nội quy, quy chế hoạt động của Viện và làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy định nội bộ phù hợp với quy chế chung của Viện;

1.3. Tham mưu và giúp Viện trưởng thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn; thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; quản lý, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.

1.4. Chủ trì việc xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất lựa chọn nhân sự cử tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức. 

1.5. Tham mưu và giúp Viện trưởng trong việc theo dõi, giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Thực hiện chế độ tiền lương, nâng lương, đãi ngộ, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản, hưu trí, chế độ nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động và các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cho cán bộ viên chức. 

1.6. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH và BHYT, các quy định của Nhà nước và nội quy, quy chế của Viện.

1.7. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Viện. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp, lập hồ sơ khen thưởng trình hội đồng thi đua khen thưởng cấp Viện và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng thường xuyên, đột xuất đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành; theo dõi, đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn khiếu nại, tố cáo.

1.8. Đầu mối giúp Viện trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường trực công tác an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ, xây dựng kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện công tác an ninh quốc phòng; phối hợp với ban chỉ quy quân sự địa phương trong các hoạt động liên quan đến an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ.

2. Về công tác hành chính

2.1. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của Viện; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, tổng hợp lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Viện; Điều phối tổ chức các hội nghị và các cuộc họp giao ban, họp về kế hoạch, tiến độ các công trình của Viện, thông báo kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo cấp Viện, các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Viện. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình, phương tiện đi công tác cho Ban lãnh đạo Viện.

2.2. Quản lý con dấu của Viện theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công an. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, kiểm soát, phân phối, lưu trữ các công văn đi và đến Viện qua hệ thống văn phòng điện tử. Rà soát về mặt pháp lý, thể thức và thủ tục đối với các văn bản quy phạm do các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Viện xem xét và kí ban hành. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho Lãnh đạo Viện và các đơn vị thuộc Viện.

2.3. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự thảo các văn bản quản lý của Viện theo sự phân công của lãnh đạo Viện.

2.4. Quản lý hệ thống thư viện phục vụ báo chí hàng ngày, tài liệu tham khảo, đề xuất khai thác bổ sung nguồn sách và tạp chí mới để phục vụ nghiên cứu khoa học của lãnh đạo Viện và cán bộ viên chức. 

2.5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc dưới dạng hiện vật, hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin (thang máy, hệ thống điều hoà, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống vệ sinh, hệ thống mạng, tổng đài điện thoại, ...) của Viện. Theo dõi, vận hành, kiểm tra, đề xuất mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị máy móc để đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc trong cơ quan Viện. Quản lý phương tiện đi lại phục vụ yêu cầu công tác của lãnh đạo Viện và các đơn vị thuộc Viện.

2.6. Thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án cải tạo sửa chữa nhỏ, duy tu bảo dưỡng định kỳ tòa nhà trụ sở Viện và các hệ thống kỹ thuật của toà nhà.

2.7. Thực hiện công tác lập dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho ban lãnh đạo Viện và các đơn vị. Kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc của Viện định kỳ hàng năm theo quy định.

2.8 Thường trực công tác bảo vệ trụ sở cơ quan Viện, phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt.

2.9. Đầu mối tổ chức công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Giám sát, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại Viện.

3. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của đơn vị theo quy định của Viện.

4. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị