Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035

Vị trí: TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 32.502,9 ha

Quyết định phê duyệt số: 323/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch chung đô thị khác