Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Quy mô:  22.313,6 ha

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định phê duyệt số: 2486/QĐ-TTg ngày 20 /12 / 2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch chung đô thị khác