Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Vị trí: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Quy mô: 48.928ha

Quyết định phê duyệt số: 2486/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch chung đô thị khác