Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Vị trí: phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Quy mô: 23.792 ha

Quyết định phê duyệt số: 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch chung đô thị khác