Tiêu chí Đô thị bền vững

Nhận thức và hành động
Nhận thức và hành động

Nhận thức lại về phát triển bền vững Ngày hôm nay, khái niệm “Phát triển bền vững” được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế bền vững, văn hoá bền vững, nông nghiệp bền vững, giá đình bền vững, xã hội bền vững,giảm nghèo bền vững, trong đó có đô thị bền vững.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website