Đề xuất định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định định mức chi phí, là căn cứ để xây dựng dự toán kinh phí sử dụng ngân sách nhà nước cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh các loại hình quy hoạch được quy định tại Điều 5 của Luật Quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh.

Định mức chi phí quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở: Mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; chi phí về các hoạt động liên quan đến đấu thầu được quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu...

Định mức cụ thể cho quy hoạch tổng thể quốc gia (CQG) được tính như sau:

CQG = GoQG x K1

Trong đó:  GoQG: là chi phí lập quy hoạch tổng thể quốc gia được xác định tại thời điểm ban hành Thông tư này. K1: Hệ số điều chỉnh theo mặt bằng giá tiêu dùng được xác định tại Phụ lục VII của Thông tư này.

Định mức chi phí cho từng hợp phần quy hoạch bằng 10% tổng chi phí của ngành quốc gia tại thời điểm lập dự toán quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng không được vượt quá 01 tỷ đồng.

Định mức cụ thể cho quy hoạch sử dụng đất quốc gia (CSDĐ) được tính như sau:

CSDĐ = GoSDĐ x K1

Trong đó:   GoSDĐ: là chi phí lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia tại thời điểm ban hành Thông tư này; K1: Hệ số điều chỉnh theo mặt bằng giá tiêu dùng được xác định tại Phụ lục VII của Thông tư này.

Định mức chi phí cho từng hợp phần quy hoạch bằng 10% tổng chi phí của ngành quốc gia có liên quan đến sử dụng đất tại thời điểm lập dự toán quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhưng không được vượt quá 01 tỷ đồng.

Về điều chỉnh quy hoạch: Đối với quy hoạch phải điều chỉnh toàn bộ, mức chi phí không vượt quá 65% tổng chi phí ở mức tối đa của nhiệm vụ lập mới quy hoạch đó tại thời điểm lập dự toán.

Đối với quy hoạch cần điều chỉnh cục bộ, mức chi phí không vượt quá 30% tổng chi phí của nội dung cần điều chỉnh tại thời điểm lập dự toán cho xây dựng mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

(Nguồn:chinhphu.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website