Góp ý Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2030

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1365/BVHTTDL-KHTC ngày 05/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý kiến dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2030 (kèm tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Yên Bái). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu của quy hoạch cần gắn kết với mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạ tầng, bảo vệ môi tường vùng hồ Thác Bà...

Về đánh giá hiện trạng: Cần đánh giá rõ những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân từ tình hình thực tiễn phát triển du lịch của vùng hồ Thác Bà, đặc biệt đánh giá điều kiện sống của nhân dân vùng hồ liên quan tới sự tham gia các hoạt động phát triển du lịch, các chương trình dự án đã và đang có liên quan.

Về giải pháp quy hoạch: Mục tiêu cụ thể của dự án chỉ đề cập tới dự báo về du lịch, chưa gắn kết với mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạ tầng, bảo vệ môi tường vùng hồ Thác Bà. Cần phân tích giải pháp liên kết, phối hợp trong hệ thống các khu du lịch quốc gia vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

Tổ chức khai thác các trung tâm du lịch cần gắn kết với các điểm đô thị và khu dân cư để đảm bảo đầu tư hạ tầng tập trung, tránh lãng phí, đồng thời tạo cơ hội phát triển cộng đồng địa phương thông qua dịch vụ du lịch. Cần làm rõ các giải pháp về đầu tư, hạ tầng, cơ chế chính sách.

Về quy chế quản lý phát triển: Bổ sung cụ thể quy mô, tính chất, các qui định quản lý cụ thể kèm theo đối với các khu chức năng. Bổ sung làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương liên quan.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website