Góp ý việc thực hiện thẩm định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11367/VPCP-NN ngày 21/11/2018, Văn bản số 11939/VPCP-NN ngày 07/12/2018 và Văn bản số 296/VPCP-NN ngày 10/01/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý kiến về thực hiện thẩm định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 theo kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 8892/BNN-PCTT ngày 15/11/2018.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Moitruong.net.vn)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Theo báo cáo, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình) là các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng. Việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng cần được xác định cụ thể đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng.

Về thẩm quyền thẩm định dự án đối với các dự án thuộc Chương trình, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để xác định thẩm quyền thẩm định dự án theo các trường hợp sau:

Trường hợp dự án thuộc Chương trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58, Luật Xây dựng năm 2014;

Trường hợp dự án thuộc Chương trình có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh thì Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành địa phương chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58, Luật Xây dựng năm 2014.

Về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các công trình thuộc Chương trình, căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo các trường hợp sau:

Trường hợp công trình thuộc Chương trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước);

Trường hợp công trình thuộc Chương trình có quy mô từ cấp III trở lên (trừ những công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành) được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh thì Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành địa phương chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước).

Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần căn cứ quy mô nhóm dự án, cấp công trình và địa điểm xây dựng của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để xác định cơ quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, tại Khoản 2, Điều 76, Luật Xây dựng năm 2014 quy định các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website