Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6172/QĐ-UBND ngày 9-11-2018 kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội. Việc kiện toàn trên cơ sở sắp xếp lại số công chức, lao động hợp đồng hiện có của Thanh tra Sở Xây dựng sau khi bàn giao Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã về UBND cấp huyện.

Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây dựng; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, không quá 4 Phó Chánh Thanh tra và 6 phòng, ban.

Biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Thanh tra Sở Xây dựng được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Xây dựng được UBND Thành phố giao hàng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và các quy định của pháp luật có liên quan, Thanh tra Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng trình UBND Thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng cho phép tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Chánh Thanh tra Sở hiện có (5 người). Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Thanh tra Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được áp dụng hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website