Quảng Ngãi: Khuyến khích đầu tư khu đô thị, dân cư diện tích trên 2ha

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 6735/UBND-CNXD nhằm chỉ đạo việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh để không phá vỡ tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng.

Quảng Ngãi thực hiện việc lấy kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Khuyến khích đầu tư dự án từ 2ha trở lên

Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều hạn chế, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận nguồn lực Nhà nước chỉ đầu tư cho các công trình, dự án có tính lan tỏa, thật sự cần thiết, cấp bách mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Trong khi đó, thời gian qua, việc các thành phần kinh tế khác quan tâm đầu tư khu dân cư, khu đô thị đã góp phần sớm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, nâng cao chất lượng các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3125- CV/TU ngày 17/9/2018 và Kết luận số 776-KL/TU ngày 08/10/2018, của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 492-TB/TƯ ngày 11/9/2018, tỉnh Quảng Ngãi có hàng loạt chỉ đạo nhằm thu hút sự đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Nhằm tận dụng sức hút đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện, tham mưu hoặc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu. Trong đó, đưa ra khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư với quy mô diện tích từ 2ha trở lên.

Tỉnh cũng giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố đầu tư các khu dân cư cơ bản đã có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có diện tích dưới 2 ha; nhưng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế và đáp ứng mục tiêu đề ra; để tạo nguồn thu ngân sách và đảm bảo hoạt động cho các Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố.

Nhằm hạn chế việc mất cân đối tỷ lệ đất sản xuất và đảm bảo ổn định đời sống của người dân, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu giảm tối đa việc sử dụng diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để làm khu dân cư.

Phù hợp tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng

Một mặt vừa khuyến khích đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa lấy ý kiến người dân tại các khu dân cư, cũng như tránh phá vỡ tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng.

Từ việc này, tỉnh yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo các khu đô thị mới, khu dân cư được đầu tư có chất lượng, đồng bộ, hiện đại; khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, không đồng bộ giữa các khu đô thị, khu đô thị mới với các khu dân cư hiện hữu…

Bên cạnh đó, chỉ cho phép các chủ đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà khi đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, công viên - cây xanh - mặt nước… theo quy hoạch được phê duyệt.

Tỉnh cũng lưu ý trong quá trình tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tại địa phương phải đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước, giao thông, đất công cộng theo định hướng loại thành phố, đô thị mà địa phương đó hướng tới, khắc phục tình trạng bị động trong điều chỉnh cục bộ, manh mún theo từng dự án làm phá vỡ tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng.

Thực hiện việc lấy kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5451/UBND-CNXD ngày 10/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan có đánh giá, so sánh hiệu quả toàn diện giữa việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Việc đánh giá này bao gồm nguồn thu từ khai thác quỹ đất, với việc giao cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, nhất là so sánh chất lượng công trình, thu ngân sách Nhà nước, lợi ích mang lại cho Nhà nước, người dân… để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư đã cấp quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành các chủ trương, giải pháp để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư, khai thác các khu dân cư, khu đô thị, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng; nâng cao chất lượng các khu đô thị mới; khắc phục các hạn chế, bất cập nếu có tại các dự án.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website