Giới thiệu

Trung tâm Kiến trúc,
quy hoạch Hà Nội

Thông tin phòng ban

ĐT: 222.09886 - 222.10888 (máy lẻ 613, 614)

Vị trí, chức năng:

Trung tâm kiến trúc, quy hoạch Hà Nội là đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng; quy hoạch trên địa bàn các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham gia công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

2. Chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sự án sự nghiệp kinh tế có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - nông thôn và lĩnh vực khác có liên quan; thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo sự phân công của Viện trưởng;

3. Đầu mối thu thập và lưu giữ thông tin, tài liệu Kiến trúc quy hoạch trên địa bàn các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội và trên địa bàn công tác theo phân công của Viện;

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao, các hoạt động tư vấn, các dự án quy hoạch xây dựng, các loại quy hoạch và các dự án đặc thù khác theo quy định của pháp luật; lập đề án nâng loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc;

5. Thực hiện phản biện, đánh giá, góp ý các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, chương trình, đề án theo năng lực chuyên môn của cán bộ đơn vị;

6. Chủ động lập kế hoạch và tìm kiếm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

7. Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị Viện giao cho đơn vị quản lý sử dụng;

8. Tổ chức kiểm tra chất lượng, hoàn thiện sản phẩm theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện;

9. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

10. Chủ động đề xuất, thay đổi nhân sự và chuyên gia với Lãnh đạo Viện, phòng Tổ chức-Hành chính theo quy chế của Viện;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định.

12. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

NHỮNG CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU:

1. QHC XD đô thị du lịch SaPa huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

2. QHC KKT cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Điều chỉnh QHCXD thủ đô Hà Nội đến 2020, tầm nhìn 2050

4. QHC  KKT cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến 2030

5. Điều chỉnh QHC khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

6. Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030

7. QHC thị trấn Quốc Oai

8. QHC thị trấn sinh thái Quốc Oai

9. QHC thị trấn sinh thái Chúc Sơn

10. QHC thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội đến năm 2030

11. QHCT nhà tang lễ quốc gia

12. Điều chỉnh QHCT XD Đại học Quốc gia TP. HCM

13. QHCT 1/500 khu B khu DL- dịch vụ Bãi Trường, huyện Phú Quốc

14. QHPK tỷ lệ 1/2000 khu nghiên cứu triển khai thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc

15. QHPK sân golf Hòa Bình và khu đô thị Geleximco tỷ lệ 1/2000