Giới thiệu

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng

Thông tin phòng ban

ĐT: 04.22210888 (máy lẻ: 601)

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình kiến trúc và dự án đầu tư; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương.

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tư vấn đầu tư, tư vấn lập thiết kế và dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị, thủy lợi, giao thông và công trình thủy, khảo sát xây dựng, địa chất công trình, địa hình, môi trường; thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế cảnh quan.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao, các hoạt động tư vấn, các dự án quy hoạch xây dựng, các loại quy hoạch và các dự án đặc thù khác theo quy định của pháp luật; lập đề án nâng loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc;

3. Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công; thẩm tra hồ sơ mời thầu và quyết toán công trình; thẩm tra bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán, lập phương án gia cố, sửa chữa; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu.

4. Kiểm định, giám định, định giá chất lượng công trình xây dựng, tư vấn đánh giá tác động môi trường liên quan đến công trình kiến trúc.

5. Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo; thi công trang trí nội, ngoại thất công trình; thi công mô hình kiến trúc, sa bàn quy hoạch.

6. Tổ chức công tác khảo sát, đo đạc và bản đồ.

7. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào công tác tư vấn, thiết kế, trang trí nội, ngoại thất công trình, mô hình kiến trúc, sa bàn quy hoạch.

8.  Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Được ký hợp đồng kinh tế theo chức năng nhiệm vụ như trên có giá trị dưới 5.000.000.000 VNĐ (năm tỷ đồng);

10. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện.

12. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

NHỮNG CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU:

1. Thiết kế mô phỏng quy hoạch – thi công mô hình đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Tỉ lệ 1/2000

2. Công trình: Thiết kế, sửa chữa, cải tạo và thi công, cung cấp nội thất công trình: Trung tâm hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu CNFp

3. Công trình: Nhà học đa năng 7 tầng trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị

GIẢI THƯỞNG:

• Dự án Thiết kế xây dựng Cung quy hoạch kiến trúc tỉnh Bắc Ninh (Giải nhì, không có giải nhất - 2016)