Giới thiệu

Trung tâm
Quy hoạch xây dựng 1

Thông tin phòng ban

ĐT: 22210888 (máy lẻ 508, 509, 510)

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng 1 là đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm tham gia công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

2. Lập đề cương nghiên cứu, chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo sự phân công của Viện trưởng;

3. Đầu mối thu thập và lưu giữ thông tin, tài liệu QHXD trên địa bàn công tác theo phân công của Viện;

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao, các hoạt động tư vấn, các dự án quy hoạch xây dựng, các loại quy hoạch và các dự án đặc thù khác theo quy định của pháp luật; lập đề án nâng loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc;

5. Chủ động lập kế hoạch và tìm kiếm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

6. Tổ chức kiểm tra chất lượng, hoàn thiện sản phẩm theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện;

7. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

8. Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị Viện giao cho đơn vị;

9. Chủ động đề xuất, thay đổi nhân sự và chuyên gia với Lãnh đạo Viện, phòng Tổ chức-Hành chính theo quy chế của Viện;

10. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định.

11. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

NHỮNG CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU:

1. QHXD Vùng liên tỉnh khu vực hồ Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn - tỉnh Tuyên Quang

2. Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

3. QHXD vùng TD miền núi phía Bắc

4. Điều chỉnh QHC xây dựng Thành phố Lạng Sơn đến năm 2025

5. Điều chỉnh cục bộ QHC đô thị Côn Đảo

6. Điều chỉnh QHCXD TP. Bắc Giang , tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050

7. QHCXD khu vực xung quanh cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2007-2025.

8. ĐC QHCT bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị đặc biệt cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

9. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy đến năm 2030.

10. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030.