Giới thiệu

Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn

Thông tin phòng ban

ĐT: 04. 22133485

Fax: 37622956

Vị trí, chức năng:

Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị và phát triển nông thôn; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương;

Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn có con dấu riêng, có biểu tượng riêng, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng anh: Institute for Rural Development Planning, tên viết tắt: IRUDP

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham gia quản lý ngành về lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn

2. Tổ chức nghiên cứu mô hình phát triển hệ thống dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, bảo tồn phát huy bản sắc truyền thống, phù hợp với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu mối quan hệ đô thị và nông thôn; nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển nông thôn trong xu thế đô thị hóa và phát triển bền vững;

3. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Nghiên cứu, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

4. Tổ chức nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn; Nghiên cứu thiết kế nhà ở nông thôn hiện đại, truyền thống. Xây dựng thực nghiệm cơ sở hạ tầng xã hội, kỹ thuật xã nông thôn mới, nhằm phổ biến, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thích hợp trong xây dựng nông thôn mới;

5. Xây dựng ngân hàng dữ liệu, trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn;

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao, các hoạt động tư vấn, các dự án quy hoạch xây dựng, các loại quy hoạch và các dự án đặc thù khác theo quy định của pháp luật; lập đề án nâng loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc; lập dự án tiền khả thi, khả thi, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật thi công công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng xã hội, kỹ thuật; khảo sát xây dựng, khảo sát địa chất, cắm mốc chỉ giới quy hoạch.

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức quốc tế và trong nước trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu quy hoạch và phát triển nông thôn; đô thị hóa nông thôn;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia giao. Ngoài ra còn thực hiện các hoạt động dịch vụ khác phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển đơn vị;

9. Quản lý về tổ chức bộ máy và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của đơn vị;

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Viện theo quy định của pháp luật.

11. Viện được chủ động triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).       

12. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

            13. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của đơn vị theo quy định của Viện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

NHỮNG CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU:

1. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đăk Nông

2. QHXD vùng tỉnh Hà Nam

3. QHCXD thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

4. Điều chỉnh QHCXD đô thị Đăk Mil huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

5. QHC thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên đến năm 2020

6. Điều chỉnh QHC thị trấn Ea Kar huyện Ea Ka, tỉnh Đăk Lăk

7. QHC XD thị trấn Đăk Mâm huyện Krông No, tỉnh Đăk Nông

8. QHCT khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột

9. QHCT khu vui chơi giải trí Hồ Sen thị trân Buôn Trấp, huyện Krông Ana

10. QHCT khu tái định cư Cơ Khí, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên