Nghiên cứu khoa học

Điều chỉnh định hướng qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050
Điều chỉnh định hướng qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050

Đảng và Nhà nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến quá trình phát triển đô thị, kinh tế-xã hội nói chung. Trong 10 năm thực hiện “Định hướng Qui hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020”, (Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg, ngày 23/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ), hệ thống đô thị đã phát triển nhanh chóng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website