Điều tra khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn VN về QHXD đề xuất điều chỉnh

Chủ nhiệm đề tài: ThS. KTS Nguyễn Thành Hưng

Thư ký: ThS. KS Vũ Tuấn Vinh

Thành viên tham gia:

  • ThS. KTS Lê Kiều Thanh
  • KS.  Lê Thanh Bình
  • ThS. KTS Nguyễn Xuân Anh
  • ThS. KTS Nguy ễn Hồng Vân
  • KS. Đoàn Trọng Tuấn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..... 3

I. TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.. 4

1.1.  Đánh giá tổng quan hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch và quản lý đô thị 4

1.1.1 Tổng quan chung:. 4

1.1.2. Hệ thống văn bản pháp quy có liên quan. 4

1.1.3.  Điều tra, đánh giá hệ thống các văn bản của địa phương có liên quan. 10

1.1.4.  Đánh giá về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 18

1.2 Điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng trong quy hoạch và quản lý đô thị 23

1.2.1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng trong công tác lập quy hoạch. 23

1.2.2. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng trong công tác thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch. 29

1.2.3. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng trong công tác quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt. 34

1.3. Đánh giá chung về thực trạng hệ thống văn bản có liên quan và việc thực hiện quy chuẩn QCVN 01-2008. 39

1.3.1. Đánh giá các mặt tích cực và các vấn đề tồn tại 39

1.3.2.  Xác định các vấn đề cần xem xét, bổ sung. 43

II. CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA QCXDVN 01:2008. 45

2.1. Các cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 45

2.1.1. Các đặc trưng về tự nhiên của vùng miền và đô thị 45

2.1.2. Các đặc trưng về kinh tế, xã hội của vùng, miền và đô thị 57

2.2. Các cơ sở thực tiễn. 66

2.2.1. Cơ sở thực tiễn phát triển và quản lý Vùng. 66

2.2.2. Cơ sở thực tiễn phát triển và quản lý đô thị 77

2.3. Các chiến lược về phát triển. 84

2.3.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 của Quốc gia. 84

2.3.2. Chiến lược phát triển đô thị của Quốc gia. 89

2.3.3. Các chiến lược khác có liên quan. 92

2.4. Các xu thế và kinh nghiệm tham khảo. 95

2.4.1. Kinh nghiệm quốc tế. 95

2.4.2. Kinh nghiệm trong nước. 96

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.. 101

3.1. Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để hoàn hiện và thống nhất các văn bản pháp quy. 101

3.1.1. Yêu cầu rà soát điều chỉnh quy chuẩn phù hợp với các văn bản mới. 101

3.1.2. Nguyên tắc cấu trúc lại nội dung của dự thảo Quy chuẩn. 101

3.1.3. Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đề đáp ứng tình hình và yêu cầu của thực tế công tác lập quy hoạch và quản lý theo quy hoạch được duyệt. 102

3.2. Đề xuất các nội dung của Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng cần điều chỉnh, bổ sung. 109

3.2.1. Đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đối với đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 109

3.2.2. Đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đối với đồ án quy hoạch đô thị 113

3.2.3. Đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 123

3.3.  Kiến nghị tổ chức thực hiện và lộ trình thực hiện. 127

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 129

I. MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được thực hiện căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Luật Xây dựng (số 16/2003/QH11) và Nghị định về quy hoạch xây dựng (số 08/2005/NĐ-CP ngày 25/1/2005); Luật Quy hoạch đô thị (số 30/2009/QH12) và Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010); Nghị định về việc phân loại đô thị (số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009); Nghị định về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006) Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về QHXD như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN:01/2008/BXD)…; Tiêu chuẩn QHXD đô thị (TCVN 4449:1987) và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan khác; và các văn bản liên quan khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều bất cập, các hướng dẫn thi hành luật, các hướng dẫn kỹ thuật, các quy định kỹ thuật bắt buộc để lập đồ án quy hoạch còn chưa đồng bộ; Quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng hiện hành (QCVN: 01/2008/BXD) có nhiều bất cập vì được biên soạn trước khi có Luật QHĐT; Hơn nữa các qui định tại Quy chuẩn này chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới cũng như phù hợp với xu hướng đa ngành trong quy hoạch hiện nay. Ngoài ra, khi lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, các đồ án gặp khó khăn khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn/ tiêu chuẩn cho các lãnh thổ, vùng kinh tế - xã hội khác nhau, có những đặc điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, truyền thống… cũng như áp dụng cho 6 cấp loại đô thị, từ loại đặc biệt đến loại 5, cũng như các đô thị mới, đô thị đặc thù, các khu kinh tế….

Do vậy, việc điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng đối với các đồ án quy hoạch và công tác quản lý đô thị tại địa phương để tìm ra các vấn đề còn tồn tại từ đó đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung của bộ quy chuẩn nhằm tạo thuận lợi hơn cho công tác lập quy hoạch, thẩm định phê duyệt quy hoạch và quản lý đô thị theo quy hoạch là việc làm cần thiết.

Chính vì vậy Bộ xây dựng đã giao nhiệm vụ cho VIện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tại hợp đồng số đề tài ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (QCVN 01-2008) ĐỂ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008 được ban hành tại quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008. Qua thời gian thực hiện QCXDVN 01:2008 đã có những nội dung không còn phù hợp do nhiều nguyên nhân. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác của lĩnh vực quy hoạch xây dựng đã thay đổi, bổ sung hoàn thiện thêm, có nhiều nội dung chồng chéo với nội dung của quy chuẩn; tình hình kinh tế xã hội và tự nhiên môi trường cũng có nhiều biến động dẫn đến nhu cầu cần rà soát, sửa đổi QCXDVN 01:2008, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của thời ký mới; ngoài ra, khi áp dụng QC 01:2008 trong lập, thẩm định và quản lý quy hoạch cũng bộc lộ những thiếu sót mà quá trình xây dựng quy chuẩn chưa nhận thức được đầy đủ, dẫn đến những vướng mắc cần phải tháo gỡ.

Qua việc đánh giá tổng hợp hệ thống các văn bản quy phạp pháp luật, rà soát các quy chuẩn ngành liên quan, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, nghiên cứu các chủ trương chính sách của quốc gia, xem xét các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong quá trình áp dụng quy chuẩn

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website