Tin VIUP

Viện trưởng VIUP trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị
Viện trưởng VIUP trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Theo quyết định số 68/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, số lượng đầu mối các đơn vị của Viện đã được thu gọn từ 25 xuống 20 đơn vị.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website