Tin VIUP

Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại VIUP
Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại VIUP

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; Thực hiện Quyết định số 130 ngày 2/5/2018 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018; Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng BXD về việc tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, sáng ngày 16/10, tại trụ sở VIUP, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng là lãnh đạo Viện, lãnh đạo cấp phòng, trung tâm trực thuộc VIUP.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website