Tin tức

Đề xuất mới về giám sát và đánh giá đầu tư
Đề xuất mới về giám sát và đánh giá đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website