Tin quốc tế

Châu Âu với mô hình thành phố thông minh mới
Châu Âu với mô hình thành phố thông minh mới

Thay vì các khái niệm xa rời thực tế, châu Âu đang phát triển mô hình thành phố thông minh tập trung giải quyết những vấn đề đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng hiện có với tiêu chí đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website