Tin tổng hợp

Sửa quy định về phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Sửa quy định về phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website