Tin tổng hợp

Chấn chỉnh công tác lập và quản lý quy hoạch khu vực nông thôn
Chấn chỉnh công tác lập và quản lý quy hoạch khu vực nông thôn

Xác định công tác quy hoạch xây dựng có vai trò đi trước, thời gian qua, TP Hà Nội đã tập trung lập quy hoạch xây dựng nhiều phân khu, trong đó ưu tiên lập quy hoạch tại năm huyện thực hiện đề án lên quận. Tuy nhiên, chất lượng nhiều đồ án quy hoạch và công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế, cần được khắc phục.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website