Xây dựng hướng dẫn quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp xã, cụm xã và cấp huyện

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Đức Cường

Phó chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lan Anh

Tham gia đề tài: Ths. Pham Quốc Dũng

KS. Đặng Quỳnh Trang

KS. Trần Hương Ly

CN. Nguyễn Mai Lan

CN. Nguyễn Thanh Huyền

CN. Vũ Thị Thu Hương


 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website