Phương pháp dự báo dân số trong quy hoạch chung xây dựng đô thị

Các khu vực đô thị Việt Nam đang trải qua những sự phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội khác rất xa so với 10 năm trước đây, khác rất xa so với thời kỳ phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung và cũng chưa đạt đến được sự ổn định như ở các nước đã phát triển, nơi dân số biến động theo những xu hướng rõ nét. Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ.

I. Đặt vấn đề

Dự báo dân số đô thị là một nội dung có tính quyết định đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị (ảnh hưởng tới quy mô đất đai, chức năng không gian, cơ sở hạ tầng, các vấn đề về đầu tư, việc phân loại, phân cấp đô thị…) nhưng đây lại là công việc phức tạp chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên…

Ngành dân số học trong nước và trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu và đưa ra nhiều phương pháp dự báo dân số cho một vùng lãnh thổ nói chung.

Tuy nhiên hiện nay việc áp dụng các phương pháp dự báo dân số đô thị gặp một số khó khăn vướng mắc. Các phương pháp dự báo dân số đã được nghiên cứu cho một vùng lãnh thổ nói chung, trong đó chưa tính đến những yếu tố đặc thù của công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Các khu vực đô thị Việt Nam đang trải qua những sự phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội khác rất xa so với 10 năm trước đây, khác rất xa so với thời kỳ phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung và cũng chưa đạt đến được sự ổn định như ở các nước đã phát triển, nơi dân số biến động theo những xu hướng rõ nét. Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ.

Với những lý do trên, việc nghiên cứu, đánh giá và hệ thống lại các phương pháp dự báo dân số, đặt các phương pháp đó vào trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, của công tác quy hoạch xây dựng đô thị để tìm ra các cơ sở dự báo dân số phù hợp là hết sức cần thiết , góp phần quan trọng làm tăng tính thực tiễn của đồ án quy hoạch, đáp ứng đúng được nhu cầu cũng như khả năng phát triển của các khu vực đô thị Việt Nam.

II. Mục tiêu đề tài.

Đưa ra phương pháp dự báo dân số và các cơ sở dự báo phù hợp với công tác quy hoạch xây dựng đô thị trong những điều kiện cụ thể của Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Soạn thảo hướng dẫn tính toán, dự báo dân số trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.

 

Chủ nhiệm đề tài:       Ths.KS Phạm Thị Huệ Linh

Cố vấn đề tài:              KS. Đặng Xuân Đường

                                    TS. Đặng Nguyên Anh

                                    TS. Nguyễn Văn Thành

Nghiên cứu chính:       Ths.KS Phạm Thị Huệ Linh

                                     KS Võ Văn Du

Phối hợp nghiên cứu: KS. Dương Lương Nghiệp

 

(Nguồn:viup)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website