Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Dự án lồng ghép ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong quy hoạch đô thị Việt Nam

Đơn vị tài trợ : Quỹ Rockefeller tài trợ

Hợp tác Quốc tế khác