Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: TP. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 27.753,9 ha.

Quyết định phê duyệt số: 702/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019

Năm thực hiện:  2018

Quy hoạch chung đô thị khác