Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh tổng thể QHC xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040

Vị trí: huyện Phù Cát, huyện Vân Canh tỉnh Bình Định.

Quy mô:  14.308 ha.

Quyết định phê duyệt số: 514/QĐ-TTg ngày 8 tháng 05 năm 2019.

Năm thực hiện: 2019.

Quy hoạch chung đô thị khác