Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030

Vị trí: 10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định
Quy mô: 1.653 km2
Quyết định phê duyệt số: 3050/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 23/12/2016
Năm hoàn thành: 2016
 

Quy hoạch vùng khác