Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Quy mô: 6.703,42 km2

Quyết định phê duyệt số: 436/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch vùng khác