Giới thiệu

Trung tâm Chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng

Thông tin phòng ban

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tư vấn triển khai ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trung tâm Chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham gia quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

2. Nghiên cứu, chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan;

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao, các hoạt động tư vấn, các dự án quy hoạch xây dựng, các loại quy hoạch và các dự án đặc thù khác theo quy định của pháp luật; lĩnh vực quy hoạch cảnh quan và thiết kế cảnh quan; lập đề án nâng loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc;

4. Thẩm tra, phản biện các đề tài nghiên cứu, các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng;

5. Thực hiện công tác tư vấn triển khai ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan. Khai thác phát triển dự án, xây dựng ý tưởng, diễn họa, làm phim 3D, thực hiện các cuộc thi tuyển phương án quy hoạch – kiến trúc, hỗ trợ triển khai dự án cho các đơn vị khác khi cần thiết.

6. Lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế kỹ thuật thi công;

7. Khảo sát địa hình, địa chất công trình;

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế công trình và đầu tư xây dựng;

9. Tổ chức kiểm tra chất lượng, hoàn thiện sản phẩm theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện;

10. Được ký hợp đồng kinh tế theo chức năng nhiệm vụ như trên có giá trị dưới 5.000.000.000 VNĐ (năm tỷ đồng);

11. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

12. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định.

13. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.