Giới thiệu

Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng

Thông tin phòng ban

Tel+Fax: 37674820 (máy lẻ 101)

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực thiết kế công trình kiến trúc và dự án đầu tư; nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào công tác đo lường, kiểm định

Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào công tác đo lường, kiểm định để rút kinh nghiệm bổ trợ cho công tác nghiên cứu đo lường, kiểm định thiết bị, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng;

2. Tư vấn chuyển giao các công nghệ xây dựng, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các ứng dụng công nghệ trong xây dựng;

3. Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế và lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị, thủy lợi, giao thông và công trình  thủy;

4. Tư vấn lập dự án quy hoạch xây dựng;

5. Khảo sát xây dựng, địa chất công trình;

6. Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; thẩm tra hồ sơ mời thầu và quyết toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy;

7. Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng và các công trình cải tạo, tư vấn quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu;

8. Tư vấn thiết kế và lập dự toán các công trình cải tạo, ứng dụng các kết quả kiểm định vào các công trình cải tạo nâng cấp;

9.  Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Đánh giá tác động môi trường đối với chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị, thủy lợi, giao thông và công trình  thủy;

10. Xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình để lập phương án gia cố, sửa chữa;

11. Được ký hợp đồng kinh tế theo chức năng nhiệm vụ như trên có giá trị dưới 5.000.000.000 VNĐ (năm tỷ đồng);

12. Tổ chức kiểm tra chất lượng, hoàn thiện sản phẩm theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện;

13. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

14. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện.

15. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;