Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị (Đề tài KC.11.02)

Sự phát triển không ngừng của đô thị trong điều kiện phát triển cuộc cách mạng khoa học công nghệ có ý nghĩa toàn cầu tạo ra tiền đề đổi mới công nghệ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị trong tất cả các nước trên thế giới.

I. Đặt vấn đề:

Sự phát triển mạnh mẽ các đô thị nước ta trong thời gian vừa qua tạo ra điều kiện thúc đẩy quá trình CNH, đồng thời cũng tạo ra nhiều sức ép khá căng thẳng trong phát triển, đòi hỏi phải được xử lý có hiệu quả. Cùng với vai trò của đô thị không ngừng được nâng cao, công tác quy hoạch xây dựng trong điều kiện đổi mới ngày càng giữ một vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và phát triển đô thị ở nước ta. Biện pháp đảm bảo sự phát triển đô thị cân bằng bền vững và trật tự là tăng cường quản lý sự phát triển đô thị theo quy hoạch và pháp luật.

Để khắc phục những yếu kém tồn tại trong nhiều năm qua, các sản phẩm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phải được nâng cao hơn nữa về chất lượng, thống nhất về quy cách thể hiện, tiêu chuẩn hóa về nội dung để phục vụ có hiệu quả cho quá trình CNH và hội nhập với các nước trong khu vực. Sự phát triển không ngừng của đô thị trong điều kiện phát triển cuộc cách mạng khoa học công nghệ  có ý nghĩa toàn cầu tạo ra tiền đề đổi mới công nghệ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị trong tất cả các nước trên thế giới.

Tóm lại, đổi mới công tác thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị là một tất yếu khách quan, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đầu tư và xây dựng; trực tiếp thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả đất nước.

II. Mục tiêu của đề tài

Là tập trung nghiên cứu đổi mới một bước về nhận thức công tác quy hoạch xây dựng đô thị; Lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nội dung, trình tự quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch.

Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ dừng ở các luận cứ khoa học, mà phải được đưa vào áp dụng ngay trong thực tế quản lý và phát triển đô thị của nước ta trong giai đoạn đổi mới kinh tế xã hội.

III. Đề tài có nhiệm vụ:

-          Nghiên cứu phương hướng đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị nước ta trong giai đoạn đầu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

-          Đổi mới trình tự, nội dung lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;

-          Nghiên cứu đổi mới một số phương pháp chủ yếu áp dụng ctrong thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị;

-          Nghiên cứu hệ thống ký hiệu áp dụng trong thể hiện các bản vẽ quy hoạch xây dựng đô thị;

-          Nghiên cứu đổi mới nội dung và trình tự quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch

-          Áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế phát triển và quản lý đô thị ở nước ta.

 

Chủ nhiệm chương trình: PTS Phạm Sĩ Liêm – Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ nhiệm đề tài: PTS.KTS Trần Trọng Hanh – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc Quy hoạch – Bộ Xây dựng

Thư ký đề tài: KTS Trần Gia Luyện

Tham gia nghiên cứu:

-          KTS Nguyễn Ngọc Khôi

-          PTS Lê Hồng Kế

-          KTS Trần Gia Luyện

-          KTS Đào Ngọc Thức

-          KTS Nguyễn Mạnh Duyên

-          KS Lê Hoàng Huân

-          KS Nguyễn Công Quân

-          KS Trịnh Huy Thục

-          KTS Cao Sỹ Quế

-          KS Phạm Văn Nghi

-          PTS Nguyễn Tại

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website