Quy hoạch tổng thể khu chôn lấp chất thải rắn và các công trình xử lý đi kèm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

Hiện tại, hầu hết rác thải sinh hoạt của các đô thị và thành phố trên cả nước đều không có xử lý cục bộ mà được đưa đi chôn lấp trực tiếp ở các bãi chôn lấp.

I. Cơ sở và mục tiêu hình thành đề tài:

Ngày nay, môi trường và phát triển bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại và cũng là một trong những vấn đề cấp bách ở nước ta. Để đối mặt với vấn đề này, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng chiến lược “4Rs”: Giảm thiểu, thu hồi, tái chế và tái sử dụng chất thải.

Hiện tại, hầu hết rác thải sinh hoạt của các đô thị và thành phố trên cả nước đều không có xử lý cục bộ mà được đưa đi chôn lấp trực tiếp ở các bãi chôn lấp. Quá trình sử dụng và vận hành chôn lấp chất thải rắn đô thị tại các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đã tạo nên những “đồi rác”. Thông qua tác động tự nhiên, quá trình phân hủy các chất rác thải đã gây nên sự ô nhiễm môi trường.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn, giúp cho các nhà quản lý có được bức tranh toàn cảnh về hiện trạng quản lý chất thải rắn trong các đô thị ở Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu đầu tư giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, đề tài “Điều tra khảo sát hiện trạng chất thải rắn và đề xuất phương án lựa chọn khu chôn lấp chất thải rắn cho 17 đô thị” là một nhánh của đề tài ”Quy hoạch tổng thể khu chôn lấp chất thải rắn và các công trình xử lý đi kèm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam”

II. Phương pháp nghiên cứu:

Gồm 4 phương pháp chính:

Phương pháp điều tra, khảo sát

- Điều tra bằng phiếu

- Khảo sát thực địa, làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành

Phương pháp kế thừa

Phương pháp tổng hợp phân tích

Phương pháp chuyên gia

III. Nôi dung chính của đề tài:

Tổng quan chung về tình hình hiện trạng quản lý CTR của các đô thị

- Vấn đề về hiện trạng thu gom, vận chuyển, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn tại các đô thị nói chung

- Vấn đề hiện trạng quản lý chất thải rắn

- Các khó khăn, vướng mắc khi xây dựng quy hoạch chất thải rắn cho các đô thị

- Nhận xét đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn

Cơ sở khoa học để lựa chọn vị trí khu chôn lấp và lựa chọn công nghệ xử lý

- Dự báo phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị

- Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh trong các đô thị

- Lựa chọn vị trí khu chôn lấp và lựa chọn công nghệ xử lý

Đề xuất các giải pháp thực hiện chung cho các đô thị

- Dự báo lượng chất thải rắn sẽ phát sinh đến năm 2020

- Dự kiến lựa chọn vị trí bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho các đô thị đến năm 2020

- Quy hoạch xử lý chất thải rắn trong các đô thị

- Giải pháp về cơ chế chính sách

- Giải pháp về kỹ thuật

- Giải pháp về tài chính

Kết luận, kiến nghị chung cho toàn bộ đề tài nhánh

 

Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm:         

      NCS.KTS. Trần Ngọc Chính

Phó chủ nhiệm: 

      PGS.TS. Lưu Đức Hải

      KS. Hoàng Kim Bảng

Thư ký đề tài:      

      ThS. Nguyễn Minh Hạnh

      CN. Nguyễn Hồng Chi

 

Đề tài chia làm 7 tập

Tập 1: Thành phố Hà Nội (Thành phố trung tâm)

Chủ trì tập 1: KS. Hoàng Kim bảng

Tham gia: KS. Vũ Việt Hà

Tập 2: Thành phố Hải Phòng

Chủ trì tập 2: KS. Nguyễn Thị Thủy

Tham gia: CN. Ngô Thanh Vân

Tập 3: Thành phố Hạ Long

Chủ trì tập 3: KS. Nguyễn Đình Bách

Tham gia: CN. Nguyễn Huy Dũng

Tập 4: Thành phố Nam Định

Chủ trì tập 4: KS. Nguyễn Chiến Thắng

Tham gia: KS. Nguyễn Thị Đào

Tập 5: Thành phố Việt Trì

Chủ trì tập 5: CN. Nguyễn Huy Dũng

Tập 6: Thị xã Hòa Bình

Chủ trì tập 6: KS. Nguyễn Thị Thủy

Tham gia: CN. Ngô Thanh Vân

Tập 7: Thành phố Hải Dương

Chủ trì tập 7: PGS.TS. Lưu Đức Hải, ThS. Vũ Thanh Hoa

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website