Cơ sở pháp lý

Ngày 09/10/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 999/QĐ-BXD đổi tên Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn. Công tác đào tạo là một trong những chức năng của Viện và căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

- Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 02/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

- Quyết định 999/BXD-BXD, ngày 20/10/2013, về việc đổi tên Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

- Quyết định số 3386/QĐ-BGDĐT, ngày 29/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

 

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website