Đào tạo

a
Cơ sở pháp lý

Ngày 09/10/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 999/QĐ-BXD đổi tên Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn. Công tác đào tạo là một trong những chức năng của Viện và căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website