Tổ chức đào tạo

Công tác đào tạo của Viện với đầu mối là Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế được tiến hành theo mô hình Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo với sự trợ giúp về chuyên môn của Hội đồng Khoa học – Đào tạo và các phòng ban chuyên môn, công tác hậu cần do khối Văn phòng đảm nhiệm.

 

 

Hội đồng Khoa học-Đào tạo: Được thành lập theo Quyết định số 443/QĐ-VKTQH ngày 15/11/2010 của Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn và  và Quyết định số 292 QĐ-VQHQG của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, ngày 18/7/2014, bao gồm đại diện Lãnh đạo Viện, các chuyên gia có có hàm GS, PGS, học vị  Tiến sĩ trong và ngoài Viện. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Viện về chiến lược đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và các vấn đề chuyên môn khác liên quan đến công tác đào tạo.

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế: Là đầu mối thực hiện các hoạt động đào tạo của Viện. Tổ chức quản lý đào tạo của Trung tâm bao gồm: Một Giám đốc phụ trách chung, một Phó Giám đốc chuyên trách công tác đào tạo và các chuyên viên phụ trách về hậu cần, hành chính.

Nhân lực đào tạo:

Đội ngũ giảng dạy của Viện là những cán bộ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc – quy hoạch với kiến thức lý luận và thực tiễn sâu. Hầu hết các tiến sỹ đều trực tiếp thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và hợp tác quốc tế..

Hiện Viện có đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu gồm 01 Phó giáo sư, 05 Tiến sĩ và hơn 100 cán bộ chủ nghiệm đồ án có bằng Thạc sỹ các chuyên ngành, trong đó có nhiều cán bộ được đào tạo tại nước ngoài.

 

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website