Tư liệu
< Trở lại danh sách

Đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU
Trong bối cảnh đất nước ta đang trên con đường đổi mới hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển nhanh và bền vững thì những đổi mới trong tư duy và hành động của mọi tổ chức, cá nhân ở mọi ngành, lĩnh vực hướng đến mục tiêu đó là vô cùng cần thiết. Viện Quy hoạch đô thị và nông thông quốc gia - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch đô thị, đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học cấp bộ, nhà nước để tạo tiền đề cho đổi mới tư duy, hành động của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Cuốn sách chuyên khảo “Đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam” xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã tập hợp những kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng về quy hoạch đô thị của Viện trong vài năm gần đây sẽ góp phần tạo sức lan tỏa trong đổi mới công tác quy hoạch đô thị trên phạm vi cả nước.
Quy hoạch đô thị trong những năm qua đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ như một công
cụ quản lý Nhà nước về phát triển đô thị và phân bổ nguồn lực đầu tư công, góp phần tạo ra diện mạo khang trang, hiện đại của mạng lưới đô thị nước ta ngày nay.