Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa 27/05/2022 Chính phủ Download
Chỉ thị số: 02/CT-BXD Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng. 06/04/2022 Bộ Xây dựng Download
100/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022 10/03/2022 Bộ Xây dựng Download
Nghị định số: 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 10/03/2022 Chính phủ Download
96/QĐ-BXD Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 04/03/2022 về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 04/03/2022 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số: 04/2022/QĐ-TTg Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 18/02/2022 Chính phủ Download