Tư liệu
< Trở lại danh sách

Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị

Tóm tắt nội dung:

Quản lý đô thị là một trong những công tác quan trọng của các cấp chính quyền. Các nhà quản lý thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, do không được cung cấp đầy đủ thông tin cũng như chưa có một công cụ hiệu quả để quản lý đô thị. GIS là một công cụ hữu hiệu trợ giúp cho Chính phủ, nhà quản lý để đưa ra quyết định chính xác thông qua việc tích hợp thông tin địa lý với các dạng thông tin liên quan khác. Từ đó, việc xử lý thông tin sẽ kịp thời, phục vụ quá trình tra cứu và khai thác thông tin cho công tác quản lý đô thị. Cuốn sách “Hệ thống thông tin đại lý trong quản lý đô thị” được biên soạn thành 5 chương cung cấp các lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin địa lý, các ứng dụng của GIS trong quản lý đô thị, giới thiệu phần mềm ArcGIS và một số bài toán ứng dụng mẫu. Cuốn sách đem lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát về vai trò và ứng dụng của GIS trong quản lý đô thị.

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Hệ thống thông tin địa lý.

Chương 2: Mô hình số độ cao.

Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đô thị.

Chương 4: Khai thác cơ sở dữ liệu.

Chương 5: Ứng dụng Gis trong quản lý đô thị.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018.

Tác giả: Lê Thị Minh Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Ký hiệu: 725-2019/AD.348


Thư viện VIUP