Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển

Cuốn sách QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN được biên soạn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau nhằm cung cấp một cái nhìn tổng thể và mang tính quốc tế về vấn đề đô thị hóa đặt ra cho các nước đang phát triển, đặc biệt nhấn mạnh tới công tác quản lý đô thị.

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà lập kế hoạch không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở các cấp khu vực, bao gồm các giải pháp quản lý, chính sách đô thị, phân cấp quản lý về lãnh thổ và hành chính, thuế đất tại địa phương, sự tham gia của cộng đồng, v.v...

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN là một môn học được xây dựng trong nội dung Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý đô thị, chương trình hợp tác giữa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và trường đại học Tổng hợp Montreal, Canada từ đầu những năm 2000.