Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

m tắt nội dung:

Quản Lý Ngập Lụt Và Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cấu và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017.

Tác giả: Trần Văn Mô

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Ký hiệu: 725-2019/AD.347