Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quy hoạch đô thị lành mạnh - Từ khu dân cư đến bình đẳng y tế quốc gia

Giới thiệu

Quy hoạch đô thị lành mạnh có nghĩa là tìm cách loại bỏ sự bất bình đẳng sâu sắc và dai dẳng diễn ra ở các thành phố. Tuy nhiên, như Jason Corburn lập luận trong cuốn sách này, cả quy hoạch thành phố và y tế cộng đồng hiện đều không được tổ chức để đảm bảo rằng các thành phố ngày nay sẽ bình đẳng và lành mạnh.

Khi đưa ra điển hình mà ông gọi là “công bằng y tế đô thị thích ứng”, trong chương mở đầu, Corburn điểm lại ngắn gọn các sự kiện, tác nhân, hệ tư tưởng, thể chế cùng chính sách chính đã định hình và tái định hình quy hoạch và y tế cộng đồng đô thị từ thế kỷ XIX cho đến ngày nay. Ông sử dụng hai khung để tổ chức đánh giá lịch sử này: khung nhìn thành phố như một thực địa và thành phố như một phòng thí nghiệm.

Trong phần thứ hai của cuốn sách, Corburn sử dụng các nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động quy hoạch và y tế ở Rio de Janeiro, Nairobi và Richmond, California để khám phá các thể chế, chính sách và thực tiễn hình thành nên quy hoạch đô thị lành mạnh. Những nghiên cứu điển hình này mô tả một số đặc điểm trong lý tưởng của ông về công bằng y tế đô thị thích ứng. Mỗi điển hình đều bắt đầu bằng một đánh giá lịch sử về địa điểm, các chính sách của nó và các phong trào xã hội xung quanh quá trình phát triển đô thị và y tế cộng đồng, và mỗi điển hình đều là một ví dụ về người nghèo đô thị tham gia vào, hình thành nên và bị tác động bởi sự quy hoạch đô thị lành mạnh.

Jason Corburn là Phó Giáo sư tại Đại học California, Berkeley và cùng được bổ nhiệm trong Sở Quy hoạch Vùng & Thành phố và Trường Y tế Cộng đồng.

Mục lục

 

Trang

Lời nói đầu

xi

Lời cảm ơn

xv

Giới thiệu

1

Theo đuổi bình đẳng y tế trên hành tinh đối với các thành phố

1

Sự phức tạp về không gian và quan hệ của những bất bình đẳng y tế đô thị

2

Từ y tế trong các thành phố đến  quy hoạch thành phố lành mạnh

7

Khoa học mới cho các thành phố lành mạnh và bình đẳng

9

Về các phương pháp

11

Tại sao lại là các điển hình này?

12

Tóm tắt cuốn sách: Học hỏi từ miền Nam

13

Chương 1 Công bằng y tế đô thị thích ứng

19

Của máy móc và những cánh bướm

19

Dịch tễ học xã hội sinh thái

21

Biểu hiện

21

Nhiều con đường biểu hiện

22

Giả thuyết phong hoá

23

Khung quan hệ: Phơi nhiễm, tính nhạy cảm và khả năng chống chịu

25

Đặc điểm liên hệ của các địa điểm đô thị

29

Trách nhiệm và cơ  quan: Xác định các tổ chức có trách nhiệm

31

Nghiên cứu khoa học và công nghệ cho thành phố

33

Quản lý hệ sinh thái thích ứng

35

Công bằng y tế đô thị thích ứng = Quy hoạch đô thị lành mạnh

37

Xây dựng từ thực tiễn

47

Chương 2 Thành phố trên thực địa

49

Điều tra các bất bình đẳng về y tế đô thị thế kỷ XIX tại thực địa

49

Những năm 1840: Các giải thích cạnh tranh về kinh tế và vệ sinh đối với bệnh dịch đô thị

52

Rác bẩn và y tế đô thị

53

Chadwick và trào lưu vệ sinh đô thị

54

Thay đổi “đặc điểm phi đạo đức” của cư dân khu ổ chuột

57

Luật Y tế Công

58

John Snow và thực địa khu dân cư

59

Lợi ích tư nhân và hành động Bảo vệ Môi Trường Đô Thị

62

Quản trị môi trường đô thị ở Mỹ

63

Khảo sát thành phố

65

Các nhà cải cách xã hội và thực địa đô thị

66

Vùng Hoang dã và Thành phố

68

Thuyết ưu sinh, phân biệt chủng tộc và thành phố

71

Từ thực địa đến một khoa học phòng thí nghiệm mới nổi của thành phố

73

Chương 3 Thành phố như phòng thí nghiệm

75

Mầm bệnh, phòng thí nghiệm và quản lý thành phố

77

Chủ nghĩa thực dân và các thành phố của miền Nam như phòng thí nghiệm

79

Cuộc bạo loạn vắc xin ở Rio de Janeiro

80

Bình đẳng y tế và xã hội trong quy hoạch Mỹ

81

Chia vùng thành phố vì y tế

84

Thiết kế đô thị lành mạnh giống như phòng thí nghiệm

86

Kiểm soát thành phố thuộc địa với Đơn vị Láng giềng

89

Quy hoạch khu dân cư lành mạnh

91

Nhà ở, y tế và cải tạo đô thị

95

Các phong trào xã hội và y học

97

Phản đối phòng thí nghiệm

98

Y tế môi trường, bình đẳng và các thành phố

100

Sát nhập thực địa và phòng thí nghiệm thông qua các trung tâm y tế cộng đồng

103

Kết luận

106

Chương 4 Y tế khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, Brazil

109

Định hướng y tế trên “Đồi kền kền”

109

Lịch sử quy hoạch và y tế trong các khu ổ chuột tại Rio

113

Bạo loạn vắc xin và y tế đô thị ở các khu ổ chuột của Rio

114

Tác động của quy hoạch đô thị đầu thế kỷ XX đối với sức khỏe của người nghèo

116

Thay đổi quản trị và sự phát triển của các khu ổ chuột

119

Chuyển đổi dân chủ và các chính sách tổng hợp về y tế đô thị

121

Y tế đô thị cho tất cả mọi người

121

Cuộc chiến chống AIDS của người Brazil:

Hoạch định chính sách quan hệ vì bình đẳng y tế

122

Bảo đảm hiến pháp về y tế và "quyền đối với thành phố"

124

Trung tâm y tế cộng đồng và Trạm y tế

125

Favela-Bairro

126

Baolsa Família: Từ thượng tầng đến cơ sở

129

CEDAPS: Các giải pháp kết nối mạng vì bình đẳng y tế khu ổ chuột

132

Phòng ngừa và quy hoạch cộng đồng

136

Y tế khu ổ chuột - từ khu dân cư đến quốc gia

140

Chương 5 Quy hoạch cộng tác trong khu ổ chuột của Nairobi

144

Nairobi: Nơi của những vùng nước lạnh

148

Quy hoạch thuộc địa và phân chia Châu Phi

151

Y tế công cộng ở Thị trấn Thuộc địa

153

Quy hoạch tổng thể thuộc địa năm 1948

155

Sự không chính thức khi đô thị hóa ở Nairobi thời kỳ sau độc lập

157

Khu định cư không chính thức Mathare, 1970

160

Y tế Mathare năm 1970

161

Mathare những năm 1990

162

Tác động của Dự án Mathare 4A đối với việc quy hoạch định cư không chính thức

164

Quy hoạch định cư phi chính thức trong thế kỷ XXI ở Nairobi

165

Nhận thức luận mạng lưới về y tế khu ổ chuột:

Tổ chức Cư dân Ổ chuột Quốc tế

168

Hiểu thành phố bằng cách (tái) tạo ra nó

169

Thoát khỏi khủng hoảng: Một quá trình quy hoạch lành mạnh

170

Quy hoạch một Mathare mới

171

Nước và y tế ở Mathare

174

Quy hoạch phân vùng thung lũng Mathare

175

Lập quy hoạch để giám sát liên tục

177

Kết luận

180

Chương 6 Quy hoạch bình đẳng y tế môi trường ở Richmond, California

182

Tìm kiếm y tế và bình đẳng ở Richmond

182

Lịch sử công nghiệp, sử dụng đất và bình đẳng của Richmond

184

Bắc Richmond: Lẻ loi và bị đẩy ra ngoài

187

Những hoạt động vì bình đẳng y tế môi trường ban đầu

189

Quy hoạch tổng thể cho bình đẳng y tế

193

Sáng kiến phát triển bình đẳng Richmond (REDI)

195

Tích hợp bình đẳng y tế vào quy hoạch tổng thể

196

Yếu tố y tế và khỏe mạnh

200

Đối đầu với quyền lực của tập đoàn đa quốc gia... và giành chiến thắng

203

Các chỉ số y tế cộng đồng

205

Từ quy hoạch đến hành động vì bình đẳng y tế

207

Hiệp hội công bằng y tế Richmond

211

Kết luận

213

Chương 7 Hướng tới một hành tinh của những thành phố lành mạnh và bình đẳng

215

Khoa học kết hợp cho thành phố lành mạnh

216

Công bằng y tế đô thị thích ứng

217

Quy hoạch với tâm hồn

220

Tài liệu tham khảo

222

Chỉ mục

246