Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô:69.013 ha

Chủ đầu tư: UBND huyện Hải Hà

Quyết định phê duyệt số: 3788/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 27/11/2015

Năm hoàn thành: 2015

Quy hoạch vùng khác