Hội đồng KHKT VIUP họp nghiệm thu 2 đề tài do Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thực hiện

Ngày 12/4/2019. Hội đồng KHKT VIUP do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch họp nghiệm thu 2 đề tài do Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thực hiện.

ThS.KTS Vũ Hồng Sơn báo cáo tóm tắt nôi dung đề tài số 1

Chủ nhiệm đề tài ThS.KTS Vũ Hồng Sơn - Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thay mặt nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung đề tài "Sổ tay hướng dẫn lập đồ án QHXD vùng huyện đáp ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới".

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được thực trạng công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Rà soát, đánh giá tổng quan tính phù hợp của các sổ tay hướng dẫn liên quan đã có. Bên cạnh đó, xây dựng được nội dung, trình tự, phương pháp luận và các hướng dẫn để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện thích ứng trong thời kì mới có sự lồng ghép tích hợp đa ngành và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết quả của đề tài bao gồm:

Sản phẩm 1: Báo cáo thực trạng công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, các vấn đề cẩn giải quyết. Kết quả rà soát, đánh giá tổng quan tính phù hợp của các sổ tay hướng dẫn liên quan đã có

Sản phẩm 2: Báo cáo tổng hợp các cơ sở khoa học cho việc xây dựng sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sản phẩm 3: Dự thảo Sổ tay hướng dẫn

Nội dung dự thảo Sổ tay hướng dẫn gồm 2 phần: Hướng dẫn lập nhiệm vụ và hướng dẫn lập đồ án

Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường kết luận một số nội dung như sau: nhóm đề tài cần cấu trúc lại nội dung nghiên cứu thành báo cáo tổng hợp. Phần báo cáo thực trạng cần đi đúng mục tiêu, trọng tâm nghiên cứu như đánh giá tại 7 vùng nông thôn có bao nhiêu quy hoạch vùng huyện được lập, bao nhiêu QH vùng huyện nông thôn mới đã, đang được thực hiện. Có những tồn tại gì trong công tác lập quy hoạch; Trong sổ tay hướng dẫn cần bổ sung hình vẽ minh họa và hướng dẫn về nội dung hạ tầng kỹ thuật. Để rõ tính mới trong từng nội dung phải soi rọi lại với các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Bổ sung hướng dẫn ứng xử đối với khu vực vùng ven có thể trở thành đô thị trong tương lai. Ngoài ra ông lưu ý một số nội dung khác để nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài.

ThS.KS Bùi Văn Phương báo cáo nội dung đề tài số 2

Tiếp đó, ThS.KS Bùi Văn Phương - thư ký đề tài báo cáo nội dung đề tài Đề xuất mô hình Quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đề tài nhằm:

- Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế nông thôn và đánh giá các mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nông thôn hiện nay trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Hồng;

- Đề xuất được mô hình quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ quy mô cấp huyện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Vùng đồng bằng sông Hồng.

- Tạo lập công cụ quản lý phát triển nông thôn trên địa bàn Vùng đồng bằng sông Hồng.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của đề tài nghiên cứu bao gồm có bốn chương:

Chương 1: Thực trạng phát triển kinh tế nông thôn và đánh giá các mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nông thôn hiện nay của vùng đồng bằng sông Hồng

Chương 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình QHXD trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

Chương 3: Đề xuất mô hình QHXD trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn cho vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

Chương 4: Đề xuất cơ chế chính sách triển khai và nhân rộng mô hình

Trong chương 3, nhóm tác giả đã đề xuất khung tiêu chí quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Hồng. Đối với các giải pháp về quy hoạch xây dựng, nhóm đưa ra mô hình về sơ đồ tổ chức cơ cấu chức năng, Phối cảnh minh họa, Các chỉ tiêu quy hoạch.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Kết luận cho đề tài này, Viện trưởng Lưu Đức Cường cho rằng nhóm nghiên cứu đã bám sát đề cương được giao. Tuy nhiên, cần cấu trúc lại chương mục cho phù hợp. Một số nội dung cần bổ sung thêm như cần đánh giá phát triển kinh tế nông thôn trên toàn quốc gồm cả vùng đồng bằng sông Hồng. Đưa ra kinh nghiệm quốc tế cần chắt lọc xem cái gì có thể áp dụng tại Việt Nam. Làm rõ khái niệm mô hình QHXD trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn. Đề xuất một số mô hình tổng mặt bằng của trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn tương ứng với từng ngành nghề sản xuất cụ thể trên địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng...

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website