Nghiệm thu cấp cơ sở 2 nhiệm vụ KHCN

Trong ngày 16/5/2023, VIUP tổ chức họp Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở 02 nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam” và “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí, hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng”

Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam” Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, mục tiêu của nhiệm vụ nhằm: Nghiên cứu Đánh giá về thực trạng, ưu nhược điểm và sự biến đổi mô hình Đơn vị ở tại các đô thị của Việt Nam và trên thế giới và Đề xuất đổi mới mô hình đơn vị ở đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu lập quy hoạch khu ở mới và cải tạo khu ở hiện có, đồng thời tạo công cụ hữu ích cho các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị.

Qua nghiên cứu, đánh giá tổng quan đơn vị ở các biến thể của mô hình đơn vị ở trong quá trình phát triển đô thị trên thiết giới và Việt Nam, đánh giá thực trạng phát triển mô hình đơn vị ở tại các đô thị Việt Nam, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã đề xuất đổi mới mô hình đơn vị ở phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong đó có đưa ra nguyên tắc xác định đơn vị ở mới, đề xuất giải pháp xác định mô hình Đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam và đề xuất nội dung trong văn bản pháp quy cần điều chỉnh liên quan đến mô hình đơn vị ở mới.

Tại cuộc họp, các phản biện và thành viên hội đồng đã đóng góp một số ý kiến cho nhóm nghiên cứu.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm cho rằng đề tài được thực hiện nghiêm túc, công phu. Tuy nhiên, bà đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung thêm nội dụng vào những phần chưa nghiên cứu sâu. Mỗi chương cần có kết luận cho logic với phần đề xuất của đề tài. Theo Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm nên giữ mô hình đơn vị ở vì đó là mô hình căn bản, chi phối các đồ án QHXD và nên gắn đơn vị ở với đơn vị hành chính. Bà yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến hội đồng sớm hoàn thiện nội dung trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Đối với  nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí, hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng” ThS. Trịnh Thị Phin – chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày nội dung sơ lược của nhiệm vụ.

ThS. Trịnh Thị Phin cho biết trình độ ứng dụng GIS tại Việt Nam chưa đạt mức phát triển cao trên thế giới. Việc phát triển ứng dụng GIS hiện nay còn đơn lẻ chưa có sự đồng bộ trong các ngành nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Để có thể ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng thì việc chuẩn hóa và xây dựng CSDL GIS của quy hoạch xây dựng cần phải được thực hiện một cách bài bản và có những tiêu chí cụ thể. Đến nay vẫn chưa có một quy trình cụ thể nào được đưa ra trong việc lập quy hoạch có ứng dụng GIS mà chủ yếu vẫn hoạt động độc lập riêng biệt, liên kết khớp nối liên ngành chưa được tiến hành. Với tình hình ứng dụng GIS của nước ta như hiện nay, việc xây dựng và chuẩn hóa CSDL GIS tại mỗi đơn vị thực hiện theo những quy trình và phương thức khác nhau. Hiện nay, khá nhiều địa phương đã chủ động  xây dựng dữ liệu địa lý quy hoạch phục vụ công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Mỗi địa phương xây dựng một chuẩn dữ liệu riêng cho địa phương mình. Do vậy, rất cần xây dựng một chuẩn mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu GIS QHXD thống nhất trên toàn quốc.

Việc nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn lập áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu đưa ra được quy trình xử lý dữ liệu hồ sơ quy hoạch theo chuẩn hệ thống thông tin địa lý và chuẩn mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu địa lý đối với từng loại hình quy hoạch xây dựng cũng như quy trình lồng ghép GIS vào các bước quy hoạch xây dựng.

Mục tiêu nhiệm vụ nhằm áp dụng GIS nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng trong môi trường kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nâng cao năng lực lập quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng ứng dụng GIS.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm đã nghiên cứu tổng quan các vấn đề áp dụng GIS và xây dựng cơ sở dữ liệu QHXD trên thế giới và Việt Nam, đánh giá thực trạng ứng dụng GIS trong lập và quản lý QHXD tại Việt Nam và đưa ra cơ sở khoa học để xác định bộ tiêu chí dữ liệu GIS trong lập QHXD. Nhóm nghiên cứu cũng thí điểm xây dựng dữ liệu GIS cho đồ án QHC đô thị và QHPK đô thị thành phố Hạ Long. Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đưa ra dự thảo bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong QHXD.

Các phản biện và thành viên hội đồng đã đóng góp một số ý kiến cho nhóm nghiên cứu.

Chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm đánh giá đề tài được thực hiện nghiêm túc, nhóm nghiên cứu có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, bà đề nghị cần giới hạn lại phạm vi và mức độ nghiên cứu, làm rõ thực trạng ứng dụng GIS tới thời điểm này. Bên cạnh đó, nhóm cần bổ sung quy trình lồng ghép GIS trong QHXD, trong đó nêu rõ QHXD gồm những bước nào, bước nào áp dụng GIS và kết quả là gì. Nhóm nghiên cứu cần lấy thêm ý kiến của một số chủ trì trong Viện về nội dung Bộ tiêu chí. PVT Phạm Thị Nhâm lưu ý nhóm tập trung hoàn thiện gấp nội dung để sớm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website