Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng”

Ngày 28/7/2020, VIUP tổ chức hội đồng KHKT cấp cơ sở nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng”. Hội đồng do PGS.TS Lưu Đức Cường - Viện trưởng VIUP làm Chủ tịch.

Ảnh minh họa

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Huy Dũng đã trình bày một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: Đánh giá tình hình thực hiện, nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trongcông tác quy hoạch xây dựng; Đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn ĐMC và yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng phù hợp, đồng bộ, thống nhất; Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện ĐMC và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng.

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

  • Tổng quan đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và bảo vệ môi trường trong quy hoạch xây dựng
  • Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện ĐMC và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng
  •  Đề xuất điều chỉnh hướng dẫn ĐMC và các yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng
  • Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ĐMC và các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐMC và các yêu cầu BVMT

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số nội dung điều chỉnh hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng như sau:

  • Chỉnh sửa hướng dẫn kỹ thuật ĐMC trong QHXD, phát triển hướng dẫn ĐMC trong QHXD thành sổ tay hướng dẫn ĐMC trong QHXD chi tiết hơn, phục vụ công tác ĐMC trong QHXD.
  • Tổng hợp hướng dẫn lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoach xây dựng vào hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược
  • Lồng ghép phân vùng bảo vệ môi trường như một nội dung của quy hoạch môi trường tích hợp trong QHXD nhằm nâng cao chất lượng nội dung BVMT trong QHĐT.
  • Đề xuất sửa đổi các văn bản pháp lý liên quan đến ĐMC trong QHXD
  • Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị liên quan tới nội dung nghiên cứu.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website