Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn”

Ngày 25/10/2019, VIUP tổ chức hội đồng KHKT cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp Bộ "Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn, giai đoạn 2015-2035 -3 trường hợp nghiên cứu: Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ". Hội đồng gồm 10 thành viên do PGS.TS Lưu Đức Cường - Viện trưởng VIUP làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh chung

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày một số nội dung cơ bản của đề tài. Phó Viện trưởng cho biết theo dự báo quốc gia, tỷ lệ đô thị hóa (ĐTH) toàn quốc đến năm 2035 đạt 50-55%. Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên quá trình ĐTH diễn ra mạnh mẽ ở các vùng đô thị lớn và khu vực nông thôn ven đô. Trong giai đoạn đến năm 2035, theo dự báo quốc gia về tăng trưởng ĐTH, trên địa bàn các đô thị lớn sẽ có nhiều huyện dự kiến lên quận và tham gia mạnh mẽ vào quá trình ĐTH. Hiện nay, khu vực ngoại thành các đô thị lớn Việt Nam đang thiếu các định hướng và công cụ quản lý cho giai đoạn quá độ chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị. Khu vực ngoại thành thành phố lớn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. Khu vực này không chỉ là tiềm năng phát triển kinh tế, mà còn là không gian cân bằng sinh thái và ổn định xã hội cho đô thị. Để phát triển vùng ven đô thành phố lớn bền vững, cần thiết nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn, giai đoạn 2015-2035 -3 trường hợp nghiên cứu: Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ".

Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm trình bày nội dung đề tài

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các mô hình phát triển khu vực nông thôn đặc thù nhằm tạo ra những động lực hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT-XH đối với các vùng đô thị lớn tại Việt Nam; Đề xuất giải pháp quản lý phát triển nông thôn ven đô thành phố lớn tại Việt Nam và Xây dựng sổ tay hướng dẫn quản lý quy hoạch nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn.

Qua nghiên cứu tổng quan về khu vực ven đô các thành phố lớn trong quá trình đô thị hóa nhanh, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quy hoạch, quản lý vùng ven đô thành phố lớn cũng như cơ sở khoa học quy hoạch, quản lý xây dựng nông thôn mới vùng ven đô thành phố lớn, đề tài đưa ra định hướng quy hoạch và quản lý vùng ven đô thành phố lớn, đề xuất mô hình phát triển nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn. Trong đó, đối với Hà Nội, nhóm nghiên cứu đề xuất định hướng quản lý 3 vành đai ven đô; định hướng quản lý 2 vành đai ven đô đối với Đà Nẵng và định hướng quản lý 1 vành đai ven đô đối với Cần Thơ. Bên cạnh đó, nhóm đề xuất bổ sung, điều chỉnh bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng ven đô thành phố lớn gồm nhóm tiêu chí phát triển bền vững vùng ven đô về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, quản lý và đề xuất giải pháp quản lý thực hiện và giám sát.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

.

Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ tịch hội đồng

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường cho rằng đề tài được nghiên cứu công phu, khoa học, đã tập hợp được nhiều thông tin, tài liệu có ích tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo sau này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần bổ sung một số nội dung như: Làm rõ nội hàm tên của đề tài về phạm vi và đối tượng nghiên cứu; Bổ sung thực trạng quy hoạch cũng như đề xuất các giải pháp quy hoạch nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn; Chương 5 nên sửa thành Giải pháp quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn... và tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng.

Bên cạnh đó, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị đối với Sổ tay hướng dẫn cần phải viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Rà soát và bổ sung bộ tiêu chí và có nhiều hình vẽ minh họa.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website