Chi phí quản lý dự án của công trình đầu tư trên biển, đảo có hệ số K = 1,35

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Theo đó, chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.

Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án xác định theo định mức tỷ lệ (%), cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án.

Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) điều chỉnh với hệ số k = 1,35.

Chi phí quản lý dự án của dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Thông tư 16/2019/TT-BXD đồng thời hướng dẫn xác định chi phí tư vấn dựa trên cơ sở mức tỷ lệ phần trăm tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và thiết bị.

Đối với trường hợp lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì chi phí lập hồ sơ này được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa bằng 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức đã quy định.

Trong trường hợp, thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thì chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, công việc thực hiện.

Đối với trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài thì chi phí thuê tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa là 02 lần mức chi phí theo quy định của pháp luật.

Thông tư Thông tư 16/2019/TT-BXD đồng thời hướng dẫn việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức chi phí quản lý và định mức chi phí tư vấn theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Trường hợp gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa ký kết hợp đồng sau ngày 15/02/2020 thì người quyết định đầu tư quyết định áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và định mức chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019, trường hợp các gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn đã sử dụng, vận dụng định mức chi phí theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/02/2020 thì áp dụng định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để cập nhật giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn.

Đối với các hợp đồng quản lý dự án, tư vấn đã ký kết trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website